Friday, March 13, 2009

the young and the restless speak their minds

The organization People In Need, together with the consultancy and research firm Millward Brown, conducted and just published the results of a survey, One World in Schools, of the attitudes of young people in the Czech Republic. This week, in the magazine Respekt, sociologist Martin Jílek, who analyzed the data, was interviewed, discussing the results.

One of the most interesting aspects of the study was the surprising finding that young people are interested in learning about Czech history from the period of communism. Although the generation which participated in the survey was born after the revolution, it's clear that its members' understanding isn't limited to the stereotypical notion that communism was primarily a time of "economic lack." Instead, the generation surveyed understands the period as a time when freedom was lacking. In fact, the study shows that those surveyed -- youth between fifteen and twenty years of age -- are much less materialistic than the older generations would have one believe. According to Jílek, young people "prefer non-material over material values." Family for the students surveyed is the first criterium for happiness. Next are friendship, good health and education. Finances are not found on the list until the fifth place from the top.

Furthermore, the findings show that young people feel they are not able affect events, whether at home or abroad. Even when they desire to do so, they are not sure, unless the media show specific examples, how to deal with world problems (e.g. recycling to help protect the environment). Coincidentally, young people are very affected by the media, it turns out. Only the occasional young person doesn't follow current events. The most frequent source of news for this age group is the television, followed by the internet, which a third of students consume as their primary media source. Based on this information, it could be concluded that the television should broadcast more programs focused on current events and ideas for solutions of the societal, environmental or political problems presented.

According to the study, the most serious problems faced by the young generation are: getting along with the Roma minority, problems with drug use, and transportation issues. Racism and xenophobia surprisingly placed very low on the list of concerns, perhaps because the white majority doesn't acknowledge that a key issue in "getting along with the Roma" is racism. This topic is interestingly listed as one on which the young get their information not from the media, but from personal experience. For the young, the media are the main source of information on local issues related to crime and also, to a degree, on the topic of their local environment.

***

Společnost Člověk v tísni spolu se soukromou výzkumnou agenturou Millward Brown uskutečnila a právě zveřejnila výsledky průzkumu názorů mladých lidí v Česku, Jeden svět na školách. V časopisu Respekt se tento týden k výsledkům vyjádřil sociolog Martin Jílek, který průzkum analyticky zpracoval.

Jedním z nejzajímavějších aspektů průzkumu bylo například překvapivé zjištění, že mladí lidé se zajímají a chtějí víc dozvědět o dějinách z doby komunizmu. I když se dotázaná generace narodila až po revoluci, době rozumějí převážně jako období nesvobody, zdaleka ne jen zkresleným stereotypem ekonomických nedostatků. Šetření poukazuje i na to, že mladá generace věkem mezi patnácti a dvaceti je překvapivě méně materialistická, než by mnozí ze starších věkových skupin odhadovali. Podle Martina Jílka studenti, kteří se průzkumu zúčastnili, "preferují nemateriální hodnoty před materiálními." Rodina je pro studenty prvním kritériem k životní spokojenosti. Následuje pak přátelství, dobré zdraví a vzdělání. Finance jsou až na pátém místě.

Dále se ukázalo, že mladí lidé mají pocit, že dění ani doma ani v zahraničí nemohou ovlivnit. I když by chtěli, nevědí, pokud v médiích nenajdou příklady (jako třeba recyklování za účelem ochrany životního prostředí), jak problémy řešit. Shodou okolností jsou mladí lidé velimi ovlivněni médii. Jen málokterý student vůbec nesleduje zpravodajství. Především je jejich zdrojem zpravodajství televize, ale internet je pro třetinu studentů hlavním zpravodajským médiem. Podle těhle informací by se dalo vyvodit, že by televize měla častěji vysílat programy zaměřené nejen na zpravodajství, ale i na způsoby řešení lokálních i globálních problémů.

Jako nejzávažnější problém pro dotázanou mládež se ukázalo soužití s romskou menšinou, a problematika drog a dopravní situace. Rasismus a xenofobie se ale kupodivu umístily mezi méně významnými problémy, možná proto, že bílá majorita si nepřipouští, že v otázce soužití s romskou menšinou je rasismus klíčovou záležitostí. Na toto téma nejsou ovšem uvedena jako nejdůležitější zdroj informací média, ale osobní zkušenost. Média studenti uvádějí jako hlavní zdroj informací pro lokální problémy týkající se kriminality a do určité míry i u stavu životního prostředí v blízkém okolí.

No comments: